Adult Congenital Heart Disease Symposium

Op het Adult Congenital Heart Disease Symposium in Toronto won Jouke Bokma de "Best poster award" met zijn onderzoek getiteld: ‘QRS fragmentation is superior to QRS duration in predicting mortality in adults with tetralogy of Fallot’. Tot voor kort werd aangenomen dat vooral de duur van het QRS complex (afbeelding B), de elektrische ontlading tijdens het samentrekken van de hartkamers, op het hartfilmpje bepalend is voor de prognose van patiënten met tetralogie van Fallot. In het onderzoek van Jouke Bokma werd van bijna 800 patiënten het ECG onderzocht en bleek dat het bestaan van fragmentaties in het QRS complex (zie afbeelding A) sterker gerelateerd was aan overlijden dan de duur van het QRS complex. Deze bevindingen zullen invloed hebben op de manier waarop cardiologen risico-inschattingen maken voor patiënten met tetralogie van Fallot.

ASDII: geslachtsverschillen in prognose

Van vele verkregen hartziekten, zoals aandoeningen van de kransslagaderen, is bekend dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in presentatie en prognose. Over het bestaan van dergelijke geslachtsverschillen onder patiënten met aangeboren hartafwijkingen is echter weinig bekend.

Gebruikmakende van de grote nationale registratie voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking, CONCOR, hebben wij de overleving van mannen en vrouwen met een type 2 atriumseptum defect (ASD2) vergeleken met die van de algemene Nederlandse bevolking van hetzelfde geslacht. Eveneens hebben wij de ziektelast van deze patiënten in kaart gebracht.

Beter inzicht in ontstaan aangeboren hartafwijkingen

Aan Fleur Tjong en Geert Boink zijn op 21 januari jl. hun toegekende Dekkerbeurzen uitgereikt:Fleur Tjong wil weten hoe een transpositie van de grote vaten ontstaat, een bepaalde bouwfout in het hart. En ze onderzoekt de gevolgen op de lange termijn.Met een beurs van de Hartstichting onderzoekt Tjong welke genen betrokken zijn bij de verkeerde aanleg van de bloedvaten uit het hart. Ze onderzoekt het DNA van 40 patiënten en hun ouders. Ze bekijkt of de genen van het kind afwijken van de ouders. Ook analyseert ze patiëntgegevens uit een grote data-base over aangeboren hartafwijkingen (CONCOR), die mede door de Hartstichting is opgericht. Tjong: “We proberen steeds meer te weten over de betrokken genen en te begrijpen over het ontstaan van deze hartafwijking. Zo lukt het steeds beter in te schatten welke risico's een bepaalde patiënt precies loopt.”

Even voorstellen:

Mijn naam is Hayang Yang, ik ben geboren in Zuid - Korea en op mijn 9e naar Nederland verhuisd. Hier heb ik eerst Engels geleerd op de British School of Amsterdam. De opleiding Geneeskunde heb ik aan de Universiteit van Amsterdam gedaan, en hierna ben ik direct doorgestroomd in dit onderzoekstraject. Sinds november 2014 ben ik gestart als arts-onderzoeker bij de congenitale cardiologie met de NOTE-registry. Dit betreft een internationale multi-center registratie van volwassenen met aangeboren hartafwijkingen die een NOAC (non-vitamin K oral anticoagulants) gebruiken voor de preventie van trombo-embolieën, bijvoorbeeld bij boezemfibrilleren.

Momenteel zijn effectiviteit en risico's van de preventie strategieën van trombo-embolieën niet goed bekend bij patienten met aangeboren hartafwijkingen. De registratie heeft als doel de veiligheid van deze nieuwe medicijnen te bevorderen door de invoering van gestructureerde controles in een behandelprotocol. De veiligheid zal worden geevalueerd aan de hand van het voorkomen van trombo-embolieën en bloedingen. Daarnaast zullen de therapie trouw en de kwaliteit van leven bij elke strategie worden geevalueerd.

Ik kijk erg uit naar de komende jaren met interessant onderzoek en leuke enthousiaste collega's!