ESC London

Op het afgelopen ESC Congres in London hebben verschillende onderzoekers hun resultaten gepresenteerd. Joey Kuipers (Endocarditis in Congenital Heart Disease), Hayang Yang (NOAC’s in Congenital Heart Disease) en Romy Franken (Genotype impact Marfan) mochten dit als een “hot topic” mondeling presenteren. Deze snelle en interactieve sessies werden druk bezocht. Ook waren er posters te zien van Maayke Sluman (Insurances in adult CHD), Annelieke van Riel (PAH after closure), Ilja Blok (Macitentan superior tot Bosentan in CHD), en Jouke Bokma (QRS fragmentation in TOF)joeyesc15

Shunt gesloten? Niet genezen!

Succesvolle sluiting van een boezem- of ventrikelseptumdefect wordt regelmatig als volledige genezing gezien, waardoor patiënten ten onrechte uit cardiologische controle ontslagen worden. Voorgaand onderzoek vanuit de CONCOR registratie heeft echter al laten zien dat de prevalentie van pulmonale hypertensie (verhoogde longdruk) niet gering is, namelijk 5,7%. Tevens hebben andere studies laten zien dat ontwikkeling van pulmonale hypertensie na sluiting van een aangeboren hartafwijking ook gepaard gaat met een verminderde overleving. In deze studie zijn het tijdsbeloop en de risicofactoren van de ontwikkeling van pulmonale hypertensie in kaart gebracht. Met behulp van de CONCOR registratie zijn alle 3340 patiënten met een gesloten shunt (atriumseptumdefect, ventrikelseptumdefect, patente ductus arteriosus, etc.) geïdentificeerd. Vervolgens zijn van een getrokken steekproef van 1103 patiënten de medische gegevens grondig onderzocht, om zo het optreden van pulmonale hypertensie in kaart te brengen.

Adult Congenital Heart Disease Symposium

Op het Adult Congenital Heart Disease Symposium in Toronto won Jouke Bokma de "Best poster award" met zijn onderzoek getiteld: ‘QRS fragmentation is superior to QRS duration in predicting mortality in adults with tetralogy of Fallot’. Tot voor kort werd aangenomen dat vooral de duur van het QRS complex (afbeelding B), de elektrische ontlading tijdens het samentrekken van de hartkamers, op het hartfilmpje bepalend is voor de prognose van patiënten met tetralogie van Fallot. In het onderzoek van Jouke Bokma werd van bijna 800 patiënten het ECG onderzocht en bleek dat het bestaan van fragmentaties in het QRS complex (zie afbeelding A) sterker gerelateerd was aan overlijden dan de duur van het QRS complex. Deze bevindingen zullen invloed hebben op de manier waarop cardiologen risico-inschattingen maken voor patiënten met tetralogie van Fallot.

ASDII: geslachtsverschillen in prognose

Van vele verkregen hartziekten, zoals aandoeningen van de kransslagaderen, is bekend dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in presentatie en prognose. Over het bestaan van dergelijke geslachtsverschillen onder patiënten met aangeboren hartafwijkingen is echter weinig bekend.

Gebruikmakende van de grote nationale registratie voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking, CONCOR, hebben wij de overleving van mannen en vrouwen met een type 2 atriumseptum defect (ASD2) vergeleken met die van de algemene Nederlandse bevolking van hetzelfde geslacht. Eveneens hebben wij de ziektelast van deze patiënten in kaart gebracht.